Blog Home

  • Definitions

    18.11.2019 by

    Leisure – free or unoccupied time Entertainment – something that serves for amusement Opportunity – a favorable position or chance Occupation – a job or profession Calm – not excited, nervous, or troubled Intelligent – able to think, understand, and learn things quickly and well Brave – willing to do things which are difficult or… Читать далее

  • 1-ին և 2-րդ եռապետությունները Հռոմում

    18.11.2019 by

    Եռապետություն, քաղաքական և զինվորական երեք ազդեցիկ գործիչների համատեղ իշխանություն Հին Հռոմում։ Առաջին եռապետությունը ստեղծվել է մ.թ.ա. 60-ին՝ Հուլիոս Կեսարի, Գնեոս Պամպեոսի և Մարկոս Կրասոսի միջև կայացած համաձայնությամբ։ Նրանք միմյանց և կողմնակիցների միջև բաժանել են պետական պաշտոններն ու նահանգների կառավարումը, հենվել լեգիոնների ուժի, պոպուլյարների, հեծյալների և նոբիլիտետի աջակցության վրա։ Կազմալուծվել է մ.թ.ա. 53-ին՝ Կրասոսի մահից հետո և Կեսարի ու Պոմպեոսի հարաբերությունների սրման հետևանքով։… Читать далее

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.